Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων

Η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη για κάθε οντότητα και όχι μόνο για να ολοκληρώσει μία διαδικασία εξαγοράς. Είναι το μέσο με το οποίο μπορεί μία επιχείρηση ή ένας επιχειρηματίας να αξιολογήσει τα πεπραγμένα από τη λειτουργία της και να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις είτε οργανωτικές, είτε ακόμα και στρατηγικής προκειμένου να οδηγηθεί σε μεγαλύτερη αξία.

Τα στελέχη της Access Wise διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην αποτίμηση εταιριών, έχοντας αναλάβει πολυάριθμα έργα από ένα ευρύ πεδίο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και για επιχειρήσεις με διαφορετικά μεγέθη και σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους.