Σύστημα Παρακολούθησης & Καταγραφής Αποτελεσμάτων – Ε.Β.Ρ.S.

Επίβλεψη των φάσεων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Πλάνου με την χρήση της μεθόδου E.B.P.S. (Executive business plan supervising) που αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο παρακολούθησης επιχειρησιακών εφαρμογών της Access Wise Partners

Η παρακολούθηση της εφαρμογής οποιουδήποτε Επιχειρησιακού πλάνου εντάσσεται στο πλαίσιο παρακολούθησης αποτελεσμάτων μιας Εταιρίας.

Το E.P.B.S αποτελεί ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο από την Access Wise ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε υφιστάμενο, ή μη πληροφοριακό σύστημα μιας Εταιρίας.

Η χρήση του E.B.P.S δίνει την δυνατότητα στην Διοίκηση μιας Εταιρίας να παρακολουθεί την πορεία των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα επιδιωκόμενα, σε πραγματικό χρόνο και για κάθε δραστηριότητα της Εταιρίας.

Για την Access Wise η επιτυχία ενός επιχειρησιακού σχεδίου κρίνεται από την επιτυχία των επί μέρους δράσεων που έχουν προσχεδιαστεί. Η παραμετροποίηση σε βάθος και σε αξίες όλων των προσχεδιασμένων δράσεων, αποτελεί τη βάση στην οποία εδράζεται το E.B.P.S. Η εφαρμογή της παρακολούθησης σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος της Εταιρίας και συμπληρώνεται, εάν αυτό απαιτείται, με εύχρηστες εφαρμογές.