Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (Μ&Α)

Το διεθνώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον υπαγορεύει συχνά την εξαγορά η τη συγχώνευση επιχειρήσεων. Και οι δύο πλευρές ενός τέτοιου εγχειρήματος (αγοραστής/συγχωνεύων -πωλητής/συγχωνευόμενος), απαιτείται να ολοκληρώσουν ένα πλήθος ενεργειών – πριν την εξαγορά/συγχώνευση – η επιτυχής έκβαση των οποίων είναι καθοριστική για το βιώσιμο μέλλον της νέας επιχείρησης.

Η Access Wise Partners διαθέτει την εμπειρία για να σχεδιάσει, συντονίσει και ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για μία επιτυχημένη εξαγορά/συγχώνευση, από την καταρχήν αναζήτηση ή διερεύνηση του στόχου μέχρι την υπογραφή της τελικής συμφωνίας και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδίου.
Τεχνικό-οικονομικός και νομικός έλεγχος (Due Diligence)

περισσότερα

Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων

περισσότερα

Επεξεργασία Επιχειρησιακού Μοντέλου

περισσότερα