Φιλοσοφία / Προσέγγιση Έργων

Η κάθε εταιρία, ανάλογα με τη φάση της ζωής της, τον κλάδο δραστηριοποίησής της και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζει διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες και προκλήσεις. Άλλες φορές οι ανάγκες αυτές αφορούν στην ανάπτυξη του πελατολογίου της ή στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές, άλλες στην καθετοποίηση της παραγωγής της, ή στην εξαγορά συμπληρωματικής ή ανταγωνιστικής εταιρίας. Άλλοτε στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση της λειτουργίας της και άλλες φορές την ανάγκη πρόσβασης της σε κεφάλαια για χρηματοδότηση μίας επένδυσης. Άλλοτε στην απόσχιση μίας δραστηριότητάς της ή και την πώληση πακέτου μετοχών για επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου των μετόχων. Η κάθε ανάγκη ή πρόκληση απαιτεί εξειδικευμένες λύσεις .

Η Access Wise Partners προσεγγίζει το κάθε έργο με τέτοιο τρόπο ώστε ο πελάτης να αποκτά την «πρόσβαση» στις λύσεις που θα τον φέρουν στην επίτευξη των στόχων του. Ο στόχος της εταιρίας μας είναι να κάνουμε να δουλέψει η επιχειρηματική ιδέα, ή το όραμα του πελάτη μας.

Οι υπηρεσίες μας αναπτύσσονται σε πέντε στάδια

Αφορά στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της κάθε επιχείρησης, των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα της εταιρίας, στην ανάλυση των οικονομικών και παραγωγικών αποτελεσμάτων της, καθώς και στην ενδελεχή ανάλυση της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Το στάδιο αυτό είναι πολύ κρίσιμο καθώς ο εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων στοιχείων λειτουργίας, αλλά και των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει η αγορά, διαμορφώνουν τη στρατηγική που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση και εν κατακλείδι καθορίζουν όλα τα επόμενα στάδια.

Τα στελέχη της Access Wise Partners διαθέτουν πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στους χώρους δραστηριοποίησής τους

0

ολοκληρωμένα έργα

0

ευχαριστημένοι πελάτες

0

αξιόπιστοι συνεργάτες