Επεξεργασία Επιχειρησιακού Μοντέλου

Η επιτυχία ή αποτυχία μιας εξαγοράς εξαρτάται από το σχεδιασμό που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την υποβολή της σχετικής πρότασης στον αντισυμβαλλόμενο και το Επιχειρησιακό Μοντέλο που θα ακολουθηθεί μετά την εξαγορά – συγχώνευση.

Πριν από κάθε εξαγορά ή συγχώνευση είναι απαραίτητο να υπάρχουν απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα όπως : η νέα εταιρία θα λειτουργεί ως Όμιλος με ανεξάρτητες θυγατρικές εταιρίες ή θα λειτουργεί ως μία ενιαία που έχει συγχωνευθεί με μία άλλη; Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της συγχωνευμένης θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά ή θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της συγχωνευμένης για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών;

Η συνεισφορά της Access Wise στο πεδίο αυτό είναι πολύ ουσιαστική καθώς παρέχει τεχνογνωσία τόσο στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου του νέου εταιρικού σχήματος που θα δημιουργηθεί μετά την εξαγορά, όσο και στην αξιολόγηση και ποσοτικό προσδιορισμό των συνεργειών που θα προκύψουν για το ενοποιημένο σχήμα και των χρηματοδοτικών αναγκών που θα απαιτηθούν.