Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης είναι ουσιώδες στοιχείο για τη λειτουργία και ανάπτυξη μίας εταιρίας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της και του ύψους των πωλήσεών της. Μία αναποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης οδηγεί σε αυτό που ορίζεται ως κρίση ρευστότητας και αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία πτώχευσης μιας επιχείρησης. Αντίστροφα η ορθή χρήση του πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Η Access Wise Partners παρέχει σημαντική τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις ώστε να μεγιστοποιήσουν τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα η οποία συμβάλει με τη σειρά της, στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και της κερδοφορίας τους. Η διαχείριση αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο, τη φάση του κύκλου ζωής της επιχείρησης, τη φύση των προϊόντων/υπηρεσιών και τα διαθέσιμα – για κάθε οντότητα – χρηματοδοτικά εργαλεία.