Τεχνικό-οικονομικός και νομικός έλεγχος (Due Diligence)

Αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, τον προσδιορισμό του τελικού τιμήματος και τη διαμόρφωση των επιμέρους όρων για τους αντισυμβαλλόμενους. Είναι η διαδικασία με την οποία ο υποψήφιος αγοραστής σε μία συμφωνία προσδιορίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει με το εγχείρημα της επικείμενης εξαγοράς.

Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται ως επί το πλείστων με

1. νομικά ζητήματα μεταξύ των οποίων
2. λειτουργικά & οργανωτικά ζητήματα μεταξύ των οποίων
3. χρηματοοικονομικά ζητήματα μεταξύ των οποίων

H Access Wise Partners στηριζόμενη στην ομάδα στελεχών της και συνεργαζόμενη με ομάδες ορκωτών ελεγκτών, λογιστών – φοροτεχνικών, καθώς και εξειδικευμένου νομικού γραφείου μπορεί να υποστηρίξει τόσο την πλευρά του αγοραστή όσο και του πωλητή για τον συντονισμό και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.