Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικής Αλυσίδας

Η σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση μιας Παραγωγικής Αλυσίδας αποτελεί το αναγκαίο βήμα για την προσαρμογή μιας εταιρίας στα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα κόστους και ποιότητας που επιβάλλει το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως μεγέθους και φύσης παραγομένου προϊόντος τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι Παραγωγικές Αλυσίδες είναι κοινά και πηγάζουν συνήθως από:

Η Access Wise δίνει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα, προσαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα εργαλεία παρακολούθησης απόδοσης, στην υπάρχουσα δομή μιας παραγωγικής αλυσίδας.